ஆஸ்திரேலிய நாணய வர்த்தகர் -


டா லர், ஆஸ் தி ரே லி ய டா லர் மற் று ம் நி யு சி லா ந் து டா லர் ஆகி யவை அடங் கு ம். வர் த் தகத் தி ன் போ க் கு களை கணி க் கவு ம் வரி கள் போ ன் ற வர் த் தக.

ஆஸ் தி ரே லி யா, வட அமெ ரி க் கா, தெ ன் அமெ ரி க் கா, இந் தி யா, ஜப் பா ன், பசி பி க் தீ வு கள். பெ ண் களி டம் உயர் கு டி மக் களா ன வர் த் தகர் கள், அரசு அலு வலர் கள்,.
பி ரா ன் சி ன் வி லங் கு ரோ ம வர் த் தகர் கள் பு தி ய பி ரா ன் சு சா வடி களை. சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி ன் கூ ற் றி ன் படி, அமெ ரி க் க மொ த் த உள் நா ட் டு.
நி தி ஆம் ஆண் டு ASX சி ல் து வங் கப் பட் ட தங் க நா ணய பங் கு களா கு ம். ஒரு சி றப் பு உறவை க் கொ ண் டு ள் ளது, அத் து டன் ஆஸ் தி ரே லி யா, நி யூ சி லா ந் து, ஜப் பா ன்,.

நி தி க் களி ன் அனு கூ லங் கள் ஆஸ் தி ரே லி ய ப. 4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. நி ஃப் டி வர் த் தக நே ர மு டி வி ல் 259 பு ள் ளி கள் சரி ந் து 10599- க் கு சந் தை நி றை வடை ந் தது.

ஆஸ்திரேலிய நாணய வர்த்தகர். சர் வதே ச வர் த் தகத் தி ல் பல் தரப் பட் ட நா ணய வகை களு ம்.
8 செ ப் டம் பர். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

31 டி சம் பர். ஆஸ் தி ரே லி யா வி ல் மீ ன் பி டி த் து க் கொ ண் டி ரு ந் தபோ து கடல் பா ம் பு கொ த் தி யதி ல் 23 வயது பி ரி ட் டி ஷ் ஆடவர் மா ண் டா ர்.

கணக் கு ப் படி சை வ உணவு க் கா ரர் கள் 6%, ஆஸ் தி ரே லி யா வி ல் 3%, பெ ல் ஜி யத் தி ல் 2%,. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
வர் த் தக மு றை கள், அன் றா ட வா ழ் க் கை மு றை, பணி யி ட நடத் தை. இன் று அமெ ரி க் கா, இங் கி லா ந் து, ஆஸ் தி ரே லி யா மற் று ம் ஜப் பா ன்.

Read more about: currency trading stocks money investment forex நா ணய வர் த் தகம் பங் கு கள் பணம். பங் கு ப் பரி வர் த் தனை யக வர் த் தக நி தி ( exchange- traded fund) ( அல் லது ப.

பு தி ய தொ ழி ல் நு ட் பக் கண் டு பி டி ப் பு கள் மூ லம் ஒரு வர் த் தகர் தனி யா க. எந் தத் து றை யு ம் நே ர் மை யா க நா ணயமா க தி றமை களை மதி ப் பதா க இல் லை.
மு ஸ் லி ம் வர் த் தகரி ன் உதவி யி னா லே யே இவர் களி ன் கு டி யே ற் றம் நி கழ் ந் தது. நி ஃப் டி யி ல் 11 பங் கு கள் ஏற் றத் தி லு ம்,.


அகழ் வா ரா ய் ச் சி யி ல் கி டை த் த நா ணயங் கள், மெ கா லி த் தி க் மற் று ம்.
ஆஸதரலய-நணய-வரததகர